To proste

Szkoła Diet Coachingu

Program opiera się na małych krokach, które tworzą trwałą zmianę zachowań prowadzących do zdrowszego stylu życia.

Program składa się z sześciu modułów mających na celu zdobycie przez uczestników podstawowych  umiejętności coachingowych takich jak:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu Diet Coachingu

Proces i modele zmiany w Diet Coachingu

Projektowanie i realizacja procesu Diet Coachingu

Motywacja i przekonania w procesie Diet Coachingu

Rola decyzji i odpowiedzialności w procesie Diet Coachingu

Rozwój zawodowy coacha i wyzwania w diet coachingu

Coaching grupowy jako narzędzie pracy diet coacha

Dzień 1: Projektowanie programu diet coachingu grupowego
Dzień 2:  Egzamin i podsumowanie kursu

Kurs opiera się na interaktywnych warsztatach wykorzystujących praktyczne ćwiczenia narzędzi  i technik diet coachingowych.

Metoda łączy strategie rozwoju zdrowych nawyków żywieniowych z mentoringiem dotyczącym zdrowego odżywiania. Opiera się na wewnętrznej motywacji, refleksji, analizie, planowaniu, działaniu, odpowiedzialności. Jej podstawą są wartości i potrzeby każdego człowieka. Jest skoncentrowana na kliencie, wykorzystuje jego potencjał i stwarza możliwości rozwiązywania problemów, realizacji celów i nowej, lepszej jakości życia.

W ramach Kursu Diet Coachingu poruszane są następujące zagadnienia:

Czym jest diet coaching? - definicja
 • Odróżnienie coachingu od podobnych rodzajów działalności.
 • Kompetencje i rola diet coacha
 • Zasady etyczne w pracy diet coacha
 • Korzyści wynikające z diet coachingu
Diet coaching w aspekcie zdrowego stylu życia
 • Czynniki stanowiące podstawę diet coachingu
 • Piramida zintegrowanego odżywiania
 • Wskazówki dla długoterminowego zmniejszenia wagi
 • Łączenie pokarmów dla maksymalnej strawności
 • Stres a odżywianie dla zdrowia
Model diet coachingu
 • Model uczenia się i rozwoju kompetencji w procesie diet coachingu
 • Istota procesu diet coachingu
Jak określić cel w diet coachingu
 • Określanie i wyznaczanie wymiernego celu
 • Określanie pożądanych rezultatów
Model biopsychospołeczny
 • Bariery i opór na drodze zmiany
 • Rola i wpływ czynników biopsychospołecznych w trakcie diet coachingu
 • Tradycyjny model doradztwa żywieniowewgo a model diet coachingu
 • Zależność pomiędzy motywacją wewnętrzną, oporem a zmianą zachowania
Bariery związane ze zmianą stylu życia
 • Znaczenie zmiany, zaufanie , gotowość do zmiany
 • Negatywne myślenie i reakcje emocjonalne
 • Podejmowanie działań przez klienta
 • Zmiana myślenia a zmiana postępowania
Strategia oparta na rozwiązaniach
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy
 • Narzędzia komunikacyjne niezbędne do budowania kontaktu
 • Praktyczne nabycie umiejętności budowania kontaktu
 • Udzielanie informacji zwrotnych
 • Zadania domowe
 • Świętowanie osiągnięć
Podejmowanie decyzji przez klienta
 • Poziomy słuchania i jego rola w relacji klient- diet coach
 • Plan działania
 • Monitorowanie i podsumowywanie działań klienta
 • Strategie zapobiegające powrotowi do starych nawyków
Emocje– samoświadomość i nazywanie emocji
 • Wsparcie klienta w budowaniu i stosowaniu działań wspierających
 • Rozmowa motywująca a działania oparte na rozwiązaniach
Inne narzędzia pracy diet coacha
 • Plan sesji diet coachigu
 • Ankiety i formularze
 • Wartości, wzorce językowe
 • Praca z przekonaniami
 • Mentoring dotyczący odżywiania dla zdrowia
Wyzwania w diet coachingu:
 • Siła i moc nawyków
 • Struktura „ja” i granice „ja”
 • Trudne sytuacje
 • Zarządzanie energią w trakcie trwania sesji
 • MWykorzystanie superwizji
Coaching grupowy:
 • Zmiana a proces grupowy
 • Moderowanie pracą grupy
 • Rozwijanie wrażliwości interpersonalnej
 • Budowanie wsparcia w grupie
 • Projektowanie programu diet coachingu grupowego

Cel kursu

Celem kursu jest wykształcenie diet coachów posiadających podstawowe umiejętności i kompetencje coachingowe potrzebne do samodzielnego prowadzenia procesu diet coachingu z klientem. W trakcie trwania kursu uczestnicy będą, uczyć się budowania relacji opartych na poufności i zaufaniu. Jakość tych relacji ma kluczowe znaczenie dla skuteczności procesu diet coachingu. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają narzędzia diet coachingowe służące trwałej zmianie zachowań i nawyków związanych z odżywianiem, aktywnością fizyczną i stylem życia klienta.

Uczestnicy po ukończeniu kursu będą rozumieć tematykę poruszaną i praktycznie przećwiczoną w trakcie trwania szkolenia. Będą posiadali wiedzę i doświadczenie, by samodzielnie tworzyć rozwiązania w różnych sytuacjach coachingowych. Będą rozumieć proces indywidualnej zmiany w trakcie trwania procesu diet coachingu.

Nacisk w procesie kształcenia położony jest na wyuczenie umiejętności coachingowych, czyli wspieranie w realizowaniu celów w najważniejszych sferach funkcjonowania człowieka.

Kolejna część kursu dotyczy rozwijania umiejętności moderowania pracy grupy, rozwijania, wrażliwości interpersonalnej i wzajemnej empatii, wspierania uczestników w zakresie rozwiązywania istotnych dla nich spraw, budowania atmosfery wsparcia w grupie.

Zadaniem diet coacha prowadzącego coaching grupowy jest także motywowanie uczestników do świadomych wyborów, odpowiedzialności, zachęcanie do poszukiwań nowych rozwiązań w celu podnoszenia efektywności współpracy w grupie jak również zwiększenia skuteczności w osiąganiu celów osobistych. Uczestnicy biorący udział w module coachingu grupowego, maja możliwość rozwijania: wrażliwości interpersonalnej, zdolności do moderowania pracy grupy i budowania klimatu współpracy w grupie, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów komunikacyjnych.

Koncepcja:

Diet Coaching grupowy łączy pracę nad konkretna sprawą klienta z funkcją edukacyjną. Może pozwolić na szybsze rozpoczęcie działania przez klienta.

Wyzwaniem dla diet coacha jest ciągły proces uczenia się, doskonalenia starych,  znanych sposobów działania ale też poznawanie nowych. W obecnym czasie to konieczność. Przybywa bowiem coraz więcej osób, które zmagają się z efektem jo-jo, nadwagą, otyłością, a także z chorobami cywilizacyjnymi. Oznacza to nie tylko potrzebę doskonalenia posiadanego warsztatu diet coacha , ale też naukę nowych metod i sposobów działania niezbędnych do skutecznej pracy z ludźmi. Zastosowanie nowych rozwiązań może zwiększyć efektywność procesu diet coachingu poprzez uwzględnienie egzystencjalnych dotyczących zgodności celów z wartościami, z poczuciem sensu i emocjami.

Projekt obejmuje 24h warsztatów i jedną godzinę superwizji, która jest jedną z najistotniejszych metod wspierania rozwoju diet coacha.

Do projektu zapraszamy diet coachów którzy:

 • są zmotywowani do pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami,
 • poszukują nowych rozwiązań i są gotowi do ich aktywnego stosowania w swojej pracy
 • są gotowi dzielić się własnym doświadczeniem

Korzyści

 • Uczestniczenie w szkoleniu prowadzonym przez autorkę  metody diet coaching, doświadczonego coacha i superwizora.
 • Rozwój kompetencji w zakresie pracy w procesie grupowym
 • Zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez pracę z grupą osób poszukujących innowacyjnych i skutecznych rozwiązań, otwartych i chętnych do dzielenia się doświadczeniem
 • Zbudowanie własnej ścieżki rozwoju przy wsparciu superwizora

Koszt: Cena kursu 6400 pln, przy wpłacie jednorazowej 6000 pln.

Forma:Dwudniowe zjazdy, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Prowadzący: Urszula Mijakoska, pierwszy Diet Coach w Polsce. Twórca idei i programu Diet Coachingu. Autorka polskich książek o Diet Coachingu.

Certyfikowany coach, superwizor coachingu, trener, dietetyk, refleksoterapeuta. Prowadzi Kurs Diet Coachingu akredytowany przez Izbę Coachingu.

Superwizja

Specjalnie dla coachów otwieramy sesje superwizji.

Superwizja będzie prowadzona przez superwizora akredytowanego przez Izbę Coachingu, certyfikowanego coacha, trenera i dietetyka Urszulę Mijakoską.

Więcej o kursie

Możliwość ubiegania się o uzyskanie akredytacji coacha w Izbie Coachingu.

Program świadomego odżywiania

Diet Coaching

Unikalny program świadomego odżywiania nie tylko dla wiecznie odchudzających się.

Unikalność metody polega na tym, że nie koncentruje się ona wyłącznie na stosowaniu jadłospisów, liczeniu kalorii i utracie kilogramów. Diet coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego, zdrowego sposobu odżywiania i stylu życia. Diet Coach pomaga klientowi zrozumieć potrzeby żywieniowe oraz stworzyć taki plan odżywiania, który będzie odpowiadał jego stylowi życia. Istotą diet coachingu jest wzbudzenie motywacji do zmiany sposobu odżywiania, postępowania i zachowania oraz stosowania tych umiejętności. Coach jest  również specjalistą w zakresie żywienia człowieka.

Diet Coaching to co najmniej  8 godzinnych sesji raz w tygodniu. Potem o ile istnieje taka potrzeba sesje odbywają się co 2 tygodnie przez okres 3 miesięcy. W modelu Diet Coachingu kluczowa jest wewnętrzna motywacja klienta, świadomość istnienia barier i oporu związanych ze zmianą. Coach zapewnia klientowi wsparcie w procesie zmiany.

Rolą Diet Coacha  jest pomoc w:

Podjęciu decyzji o zmianie określonego zachowania;
100%
Nazwaniu przeszkód utrudniających proces zmiany;
70%
Korekcie (jeśli istnieje potrzeba) błędnych informacji
85%
Dawaniu profesjonalnej porady dietetycznej, po to by wzmocnić i wesprzeć klienta.
80%
Dla kogo ?

Dla klientów indywidualnych którzy

Wiecznie się odchudzają

I mają tego dość

Mają dość

Braku długotrwałych efektów

Są zmęczone

Efektem jo-jo

Chcą przerwać błędne koło

Kolejnych diet cud

Chcą pokonać stres

związany z wagą, wyglądem, apetytem

Chcą poznać lepiej siebie

I swoje prawdziwe potrzeby żywieniowe

Szukają wsparcia

W nieustających wysiłkach związanych z wagą

Przezywają kryzys

W trakcie kuracji odchudzających

Chcą nabyć umiejętności

Określania celu, tego „co chcę osiągnąć?”

Chcą stworzyć własną

Strategię motywacyjną

Opracować własny zgodny z celami

Potrzebami i stylem życia plan odżywiania

Chcą cieszyć się życiem

W trakcie kuracji odchudzających

Korzyści Diet Coachingu:

 • poznanie swoich prawdziwych potrzeb żywieniowych
 • poznanie potrzeb własnego ciała
 • stworzenie planu odżywiania który odpowiada potrzebom i celom
 • obserwowanie zmiany nawyków, zachowań i przekonań
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • umiejętność zarządzania emocjami w sytuacjach trudnych
 • odzyskanie kontroli nad emocjami, jedzeniem i własnym życiem
 • przyjęcie postawy wybieram, postanawiam decyduję
 • wiedza dotycząca świadomego odżywiania
 • poprawa jakości życia
Zyskaj nowe umiejętności

Warsztaty i szkolenia