Szkoła Diet Coachingu

Program opiera się na małych krokach, które tworzą trwałą zmianę zachowań prowadzących do zdrowszego stylu życia.

Program składa się z sześciu modułów mających na celu zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności coachingowych takich jak:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu Diet Coachingu

Proces i modele zmiany w Diet Coachingu

Projektowanie i realizacja procesu Diet Coachingu

Rozwój zawodowy coacha i wyzwania w diet coachingu

Coaching grupowy jako narzędzie pracy diet coacha

Rozwój zawodowy coacha i wyzwania w diet coachingu

Coaching grupowy jako narzędzie pracy diet coacha

Dzień 1: Projektowanie programu diet coachingu grupowego
Dzień 2: Egzamin i podsumowanie kursu

Kurs opiera się na interaktywnych warsztatach wykorzystujących praktyczne ćwiczenia narzędzi i technik diet coachingowych.

Metoda łączy strategie rozwoju zdrowych nawyków żywieniowych z mentoringiem dotyczącym zdrowego odżywiania. Opiera się na wewnętrznej motywacji, refleksji, analizie, planowaniu, działaniu, odpowiedzialności. Jej podstawą są wartości i potrzeby każdego człowieka. Jest skoncentrowana na kliencie, wykorzystuje jego potencjał i stwarza możliwości rozwiązywania problemów, realizacji celów i nowej, lepszej jakości życia.

W ramach Kursu Diet Coachingu poruszane są następujące zagadnienia:

Czym jest diet coaching? - definicja

Odróżnienie coachingu od podobnych rodzajów działalności.
Kompetencje i rola diet coacha
Zasady etyczne w pracy diet coacha
Korzyści wynikające z diet coachingu

Diet coaching w aspekcie zdrowego stylu życia

Czynniki stanowiące podstawę diet coachingu
Piramida zintegrowanego odżywiania
Wskazówki dla długoterminowego zmniejszenia wagi
Łączenie pokarmów dla maksymalnej strawności
Stres a odżywianie dla zdrowia

Model diet coachingu

Model uczenia się i rozwoju kompetencji w procesie diet coachingu
Istota procesu diet coachingu

Jak określić cel w diet coachingu

Określanie i wyznaczanie wymiernego celu
Określanie pożądanych rezultatów

Model biopsychospołeczny

Bariery i opór na drodze zmiany
Rola i wpływ czynników biopsychospołecznych w trakcie diet coachingu
Tradycyjny model doradztwa żywieniowewgo a model diet coachingu
Zależność pomiędzy motywacją wewnętrzną, oporem a zmianą zachowania

Bariery związane ze zmianą stylu życia

Znaczenie zmiany, zaufanie , gotowość do zmiany
Negatywne myślenie i reakcje emocjonalne
Podejmowanie działań przez klienta
Zmiana myślenia a zmiana postępowania

Strategia oparta na rozwiązaniach

Umiejętność prowadzenia rozmowy
Narzędzia komunikacyjne niezbędne do budowania kontaktu
Praktyczne nabycie umiejętności budowania kontaktu
Udzielanie informacji zwrotnych
Zadania domowe
Świętowanie osiągnięć

Podejmowanie decyzji przez klienta

Poziomy słuchania i jego rola w relacji klient- diet coach
Plan działania
Monitorowanie i podsumowywanie działań klienta
Strategie zapobiegające powrotowi do starych nawyków

Emocje– samoświadomość i nazywanie emocji

Wsparcie klienta w budowaniu i stosowaniu działań wspierających
Rozmowa motywująca a działania oparte na rozwiązaniach

Inne narzędzia pracy diet coacha

Plan sesji diet coachigu
Ankiety i formularze
Wartości, wzorce językowe
Praca z przekonaniami
Mentoring dotyczący odżywiania dla zdrowia

Wyzwania w diet coachingu:
Siła i moc nawyków
Struktura „ja” i granice „ja”
Trudne sytuacje
Zarządzanie energią w trakcie trwania sesji
Wykorzystanie superwizji
Coaching grupowy:
Zmiana a proces grupowy
Moderowanie pracą grupy
Rozwijanie wrażliwości interpersonalnej
Budowanie wsparcia w grupie
Projektowanie programu diet coachingu grupowego

Cel kursu

Celem kursu jest wykształcenie diet coachów posiadających podstawowe umiejętności i kompetencje coachingowe potrzebne do samodzielnego prowadzenia procesu diet coachingu z klientem. W trakcie trwania kursu uczestnicy będą, uczyć się budowania relacji opartych na poufności i zaufaniu. Jakość tych relacji ma kluczowe znaczenie dla skuteczności procesu diet coachingu. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają narzędzia diet coachingowe służące trwałej zmianie zachowań i nawyków związanych z odżywianiem, aktywnością fizyczną i stylem życia klienta.

Uczestnicy po ukończeniu kursu będą rozumieć tematykę poruszaną i praktycznie przećwiczoną w trakcie trwania szkolenia. Będą posiadali wiedzę i doświadczenie, by samodzielnie tworzyć rozwiązania w różnych sytuacjach coachingowych. Będą rozumieć proces indywidualnej zmiany w trakcie trwania procesu diet coachingu.

Nacisk w procesie kształcenia położony jest na wyuczenie umiejętności coachingowych, czyli wspieranie w realizowaniu celów w najważniejszych sferach funkcjonowania człowieka.

Dla kogo: dla osób posiadających wykształcenie związane z żywieniem człowieka, dietetyków, lekarzy, osoby prowadzące poradnie dietetyczne, fitness kluby, gabinety kosmetyczne.

Kurs diet coachingu składa się:

128 godzin zegarowych kształcenia

2h superwizji grupowej

1h superwizji indywidualnej

2 obserwowanych sesji coachingu z pisemna oceną kandydata

21h treningu zadaniowego

Czas trwania: 4 – 6 miesięcy
Forma : Dwudniowe zjazdy, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

 

Koszt: bez zakwaterowania i utrzymania: 6400 zł płatne w sześciu ratach lub 6000  zł wpłata jednorazowa.

Cena obejmuje: całość szkolenia, materiały szkoleniowe, narzędzia szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe.

Prowadząca: Urszula Mijakoska, pierwszy Diet Coach w Polsce, autorka akredytowanego programu Diet Coaching